kira avukati

Kira Avukatı >> Av. Ömer Can Alkan (2024)

Kira avukatı, Kira Hukuku‘na ilişkin uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir.

Türk Borçlar Kanunu m. 299’da kira sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır:

“Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere kira sözleşmesi, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulan, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür.

Kira Hukuku’na ilişkin temel kurallar Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’a göre, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalarda Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Kira avukatı, kira uyuşmazlıklarını, icra dairelerinde, arabuluculukta , sulh hukuk mahkemesinde, bölge adliye mahkemesinde ve Yargıtay’da takip etmektedir.

Kira avukatı;

 • Türk Borçlar Kanunu’nda genel hükümlerde düzenlenen kira uyuşmazlıklarıyla,
 • Konut ve çatılı işyerine ilişkin kira uyuşmazlıklarıyla,
 • Tahliye taahhütnamesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla,
 • Kira bedeline ilişkin uyuşmazlıklarla,
 • Kira sözleşmesinin sona ermesine ilişkin uyuşmazlıklarla,
 • Gereksinim nedenli kira uyuşmazlıklarıyla,
 • Alt kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla,
 • Kira sözleşmesinden doğan kefaletten doğan uyuşmazlıklarla,
 • Kiraya verenin hapis hakkından doğan uyuşmazlıklarla,
 • Kira bedelinin uyarlanması davasıyla,
 • Kira ilişkisinin devrinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla,
 • Kira tespiti davasıyla,
 • Tahliye davasıyla,
 • İcra marifetiyle kiralananın tahliyesiyle ilgilenmektedir.

Kira Davalarına Bakan Avukatlar

Alkan & Yıldız Hukuk ve Danışmanlık, uzmanlaşmayı esas alan sistemiyle müvekkillerine üst düzey avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kira Hukuku, uzmanlık gerektiren bir alan olup, kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kira Hukukuna İlişkin Örnek Yazılarımız

kira avukati 1

Kira Hukuku Avukatı

Kira Hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup kiracı ile kiraya veren arasındaki ihtilafları kapsar. Kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle açılacak kira hukuku davaları gibi alanları kapsar.

Alkan & Yıldız Hukuk ve Danışmanlık bürosu da merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır.

Kira Hukuku‘na ilişkin bir uyuşmazlıklar için hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukat‘ın görüşünün alınması önemlidir.

İletişim için: Adres – Telefon 

Kira Avukatı Ankara

Kira sözleşmesi tarafların karşılıklı rızaları ile yapılan bir borç sözleşmesidir. Kira sözleşmesi ayni nitelikte olan bir sözleşme değildir.

Borçlar hukuku özel hükümler kısmında düzenlenmiş olan kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Kira sözleşmesinin konusu sadece eşya niteliğindeki kiralananı kapsarken, ürün kirasında ise sözleşme konusu ürün getiren eşya ya da hakların hem kullanımı hem de bu eşya ve haklardan yararlanılmasını kapsamaktadır.

Kira Hukuku, uzmanlık gerektiren bir alan olup, Alkan & Yıldız Hukuk ve Danışmanlık, Ankara/Çankaya merkezli olarak kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kira Hukukuna İlişkin Sık Sorulan Sorular

 • 1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

10 yillik kiraci

Kira süresinin bitiminden itibaren 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Örneğin, 10.02.2013 tarihinde 1 yıllığına kira sözleşmesi yapıldığını düşünelim. Buna göre uzama süresi 10.02.2014 tarihinde başlamaktadır. Kiraya verenin en erken fesih imkanı uzamadan itibaren 10 yılın sonundaki yıl içindir. Buna göre 10.02.2024’de 10 yıllık uzama süresi bitmekte; takip eden yıl olan 10.02.2025 itibariyle kira sözleşmesinin sona ermesini isteyen kiraya veren, en geç 10.11.2024’e kadar fesih bildiriminde bulunmuş olmalıdır.

 

 • Kapıcı Dairesi Kiraya Verilebilir Mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu m.4 uyarınca kapıcı daire ve odaları binanın ortak yerleri olarak sayılmaktadır.

KMK’nın 45. maddesi “nagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadiyle kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir.” hükmünü haizdir.

Bu sebeple, taşınmazın ortak yerlerinden olan kapıcı daire ve odalarının tüm kat maliklerinin olumlu yönde oybirliğiyle kiralanabilmesi mümkündür.

 • Kira Sözleşmesi Otomatik Yenilenir Mi?

TBK m. 347: “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.” hükmünü haizdir.

Bu sebeple, belirli süreli kira sözleşmeleri aynı koşullarla birer yıl yenilenmektedir.

 • Tahliye Taahhütnamesi Var, Kiracı Çıkmıyor. Ne Yapmam Gerekir?

Kiracı kira sözleşmesinin tanzim tarihinden sonra taşınmazı tahliye edeceğini taahhüt etmiş ise taahhüt edilen tarihte taşınmaz tahliye edilmez ise kiralayan bir ay içinde açacağı tahliye davası ile taşınmazın tahliyesini talep edebileceği gibi icra dairesinde 14 örnek icra takibi yaparak kira konusu taşınmazın tahliyesi talep edilebilir.

 • Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzaladım. Geçerli Mi?

Yazılı tahliye taahhüdü de yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere yazılı geçerlilik şekline tabidir.

Yazılı tahliye taahhüdünü imzalayıp üstünü doldurmak üzere kiraya verene teslim eden kiracı ile kiraya veren arasında her zaman bir anlaşma mevcuttur.

Bu anlaşma uyarınca irade beyanının içeriğinin belirlenmesinde uyulacak sınırlar, ana çerçeve belirlenmiştir.

Belgenin teslim edilmiş olması da belgeyi teslim alan kiraya verenin yetkilendirilmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan delalet edici bir davranıştır.

Boş tahliye taahhüdünün gerçek iradesine aykırı doldurulduğunu iddia eden kiracı yanılma (hata) hükümlerine dayanarak iptal beyanında bulunabilir.

Ancak beyaza imza atan belgenin iradesine aykırı biçimde doldurulduğunu kanıtlayamazsa imzasının sonuçlarına katlanır ve yazılı tahliye taahhüdü kendisi için bağlayıcı kalmaya devam eder.

Kısacası yazılı tahliye taahhüdünü beyaza imza şeklinde hazırlayıp kiraya verene teslim eden kiracı bu belgedeki tarihlerin iradesine aykırı biçimde doldurulmuş olduğunu ispatla yükümlüdür ve bunu iddia etmek hayatın olağan akışına uygun olan değil uygun olmayandır.

 • 10 Yıllık Uzama Süresi Nasıl Hesaplanır ?

Örneğin, taraflar arasında 01.01.2010 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandıktan sonra aynı taraflar arasında 01.01.2011 başlangıç tarihli, 7 yıl süreli yeni bir kira sözleşmesi imzalanmış ise 10 yıllık süre ikinci kira sözleşmesinin sona erme tarihi olan 01.01.2018 tarihinden itibaren hesaplanmalıdır. Yenilenen sözleşmeler uzama süresini tekrar başlatacaktır.

 • Ev Satılınca Kiracı Çıkmak Zorunda Mı?

Taşınmazı iktisap edenin (yeni ev sahibi), konut veya işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye isteyebilmesi için öncelikle taşınmazın tahliye isteyen tarafından kira sözleşmesinden sonra iktisap edilmiş olması gerekmektedir.

Buna ilaveten, iktisap edenin (yeni ev sahibi) kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut veya işyeri ihtiyacı bulunması, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunulması ve iktisaptan itibaren altı ayın geçmiş olması da lazımdır.

ankara avukat

İçeriğimizi Oylayın!

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir