alkan & yıldız hukuk ve danışmanlık

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Gerçek ve tüzel kişilere; özel hukuk ve kamu hukuku alanlarında avukatlık, uyuşmazlık yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Büromuzun diğer çalışma alanlarını öğrenmek ve hukuki sorununuzla ilgili danışmanlık almak için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Mİras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.


Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, dar anlamda, doktor ve hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini kapsamaktadır. Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, idari sorumluluk, hastanın ve hekimin sorumluluğu ile yükümlülükleri, sağlık çalışanlarının hakları, tıbbi müdahalede hastaya dair aydınlatma ve rızaya dair yasal dayanaklar sağlık hukuku çerçevesinde düzenlenmiştir.


Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlâl edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve ikincil nitelikte bir hak arama yoludur.


Marka Hukuku

Marka hukukunun konusunu, belirli mal ve hizmetleri anonimlikten kurtararak ferdileştirme ve bu sayede tüketicilerin almak istedikleri mal ve hizmetleri başka teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebilme özelliği bulunan işaretler olan marka oluşturmaktadır.


Patent Hukuku

Patent hukukunun konusunu, sanayiye uygulanabilir buluşlara, resmi organlarca düzenlenen ve izinsiz kullanımları belirli bir süre engelleme yetkisi veren bir belge olan patent oluşturmaktadır.


GAYRİMENKUL Hukuku

Gayrimenkul hukuku, arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmazlar hakkında malikler, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan davaları konu alan hukuk dalıdır.


Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç sayılan eylemler ile bu eylemleri işleyenlere uygulanacak ceza yaptırımlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Şikayet ve suç duyurusu işlemleri, şikayetçi veya müdahil olarak soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmesi, şüpheli veya sanık müdafii olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım sağlama, AİHM’e başvuru yapma gibi alanları kapsar.


İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin teşkilatına, faaliyetine, personel ve denetimine ilişkin esasları düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. İdare hukuku; idarenin teşkilatına, faaliyetine, personel ve denetimine ilişkin esasları düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. İdari işleme ilişkin iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmelerden doğan davalar, disiplin işlemleri gibi alanları kapsar.


Bireysel İş Hukuku

Bireysel iş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesini konu almaktadır. İşe iade davası, iş kazası kaynaklı tazminat davası, kıdem tazminatı alacağı davası, ihbar tazminatı alacağı davası, hizmet tespit davası, kötü niyet tazminat davası, fazla mesai alacağı davası, haklı fesih davaları, maaş alacağı davası gibi alanları kapsar.


İcra – İflas Hukuku

Alacaklının; borcunu zamanında ve rızası ile ödemeyen borçludan, devlet gücüyle alacağını tahsil etme yöntem ve şeklinin düzenlenmesidir. İlamlı-ilamsız icra takipleri, kambiyo senedine özgü haciz yoluyla icra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, menfi tespit davası, istirdat davası, istihkak davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle icra takibi gibi alanları kapsar.


KİRA Hukuku

Kira Hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup kiracı ile kiraya veren arasındaki ihtilafları kapsar. Kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle açılacak kira hukuku davaları gibi alanları kapsar.


Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Hukuku

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmasını düzenler.


Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyan, zararlarını karşılayan düzenlemeler içeren hukuk dalıdır. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru, cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan davalar, mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan davalar, kredi kartı işlem ücretinden kaynaklanan davalar, tur ve tatil sözleşmelerinden doğan davalar gibi alanları kapsar.


Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Vatandaşlık işlemleri, konsolosluk işlemleri, Türkiye’de çalışma ve oturum izni, evlilik ve boşanma, tanıma ve tenfiz, vize işlemleri, yabancıların Türk vatandaşlığı kazanmaları, yabancıların Türkiye’deki statüleri, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri gibi alanları kapsar.


FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Telif hakları ve sınai mülkiyet haklarının (marka, patent, tasarım) korunmasına ilişkin esasları düzenleyen hukuk dalıdır.


Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilgi teknolojileriyle ilgili yasal konuları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bilişim hukuku, bireylerin ve kurumların bilgi teknolojileri kullanımı sırasında karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara ve risklere karşı korunmalarını ve yasal haklarını kullanmalarını sağlar. Ayrıca, bilgi teknolojileri kullanımının hukuki boyutunu düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin oluşturulması ve uygulanmasını da içerir.


Hayvan Hakları Hukuku

Hayvan hakları hukuku, hayvanların yaşama hakkı, refahı ve korunması ile ilgili yasal konuları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, hayvanların işkence, kötü muamele, ihmal ve sömürü gibi kötü muamelelere maruz kalmamasını ve insanlar tarafından doğal yaşam ortamlarından koparılmamasını amaçlar.