tuketici avukati 1

Tüketici Avukatı – Tüketici Hakları Avukatı – 2024

Tüketici Avukatı Kimdir?

Tüketici avukatı, Tüketici Hukuku‘na ilişkin uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir.

Tüketici hukuku, tüketicinin, sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını koruyan, tüketicinin haklarını düzenleyen ve zararların tazminine ilişkin kuralları içeren hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalına ilişkin temel kurallar Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun‘da düzenlenmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakmakla görevli olan mahkeme Tüketici Mahkemeleri’dir. Bu mahkemeler, tek hakimli olarak faaliyet göstermektedir.

Tüketici ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar için her yıl (yeniden değerleme oranında artırılarak – 2024 yılı için değeri 104.000  TL) belirlenen bedelin altında kalan uyuşmazlıklar hakkında tüketici hakları hakem heyetine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Hakem heyetleri, il ve ilçe bazında görev yapmaktadır.

Tüketici avukatı, tüketici uyuşmazlıklarını, hakem heyetleri nezdinde, arabuluculuk faaliyetiyle ve tüketici mahkemelerinde, bölge adliye mahkemesinde ve Yargıtay’da takip etmektedir.

Tüketici avukatı;

 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ayıplı mallardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ayıplı hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Taksitle satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Konut finansmanı sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Mesafeli sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Paket tur sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi birçok uyuşmazlıkta danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Tüketici Avukatı İstanbul

Alkan & Yıldız Hukuk ve Danışmanlık, uzmanlaşmayı esas alan sistemiyle müvekkillerine üst düzey avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tüketici hukuku, uzmanlık gerektiren bir alan olup ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler olan tüketicilere ve kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler olan satıcı/sağlayıcılara tüketici hukukuna ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır.

Tüketici Hakları Avukatı

Tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemdir. Taraflardan birinin mutlaka tüketici, diğer tarafın ise satıcı/sağlayıcı olması gerekmektedir.

İşlemin konusunu ise mal satışı veya hizmet sunumu oluşturmaktadır.

Tüketici işlemi, hukuki işlemdir. İrade açıklaması içermelidir.

Tüketici hakları avukatı da tüketici işlemlerinize ilişkin uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık faaliyeti göstermektedir.

Tüketici Hukukuna ilişkin bir uyuşmazlıklarınızda, hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukat‘ın görüşünün alınması önemlidir.

İletişim için: Adres – Telefon 

Tüketici Hakları Avukatı Ankara

Tüketici hukuku tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyan, zararlarını karşılayan düzenlemeler içeren hukuk dalıdır. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru, cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan davalar, mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan davalar, kredi kartı işlem ücretinden kaynaklanan davalar, tur ve tatil sözleşmelerinden doğan davalar gibi alanları kapsar.

Alkan & Yıldız Hukuk ve Danışmanlık bürosu da merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır.

tüketici hukuku avukatı, tüketici avukatı ankara

Tüketici Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Hak arama kavramı, tüketicinin bireysel veya ortak çıkarlarının yasal düzlemde bir hak kaybı yaşandığında savunma mekanizması oluşturmasıdır.

Tüketicilerin zayıf konumda olmaları, serbest rekabet anlayışının gelişmesi, üretici ve satıcının teknik yönden ürün ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmasına rağmen tüketicinin ürün ve hizmetlerin içeriği, kalitesi konusunda yetersiz kalması, gibi sebepler ile hak arama ihtiyaçları doğmaktadır .

Tüketicilerin, çok eski zamanlardan günümüze kadar gelişerek gelen evrensel haklarını kullanmaları için çeşitli yollar belirlenmiştir. Belirlenen bu yolları hak arama yolu olarak nitelendirebiliriz.

Bu sebeple, tüketici avukatı;

 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ayıplı mallardan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ayıplı hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Taksitle satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Tüketici kredisi sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Konut finansmanı sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Mesafeli sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Paket tur sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklar gibi birçok uyuşmazlıkta danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

tuketici avukati

Tüketicinin Temel Hakları Nelerdir?

Tüketicin temel hakları:

 1. Tüketicinin Güvenlik Hakkı
 2. Tüketicinin Bilgi Edinme Hakkı
 3. Tüketicinin Seçme Hakkı
 4. Tüketicinin Temsil Edilme Hakkı Sonradan bu haklara
 5. Tüketicinin Temel Çıkarlarının Korunması Hakkı
 6. Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı
 7. Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı
 8. Ekonomik Çıkarların Korunması ve Seçme Hakkı
 9. Eğitilme Hakkı
 10. Tazmin Edilme Hakkı
 11. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Avukat Tüketici Hakem Heyeti Başvuru

TKHK uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde Ticaret İl Müdürlükleri ve yeterlilik şartları Yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilmektedir. Söz konusu başvurular; şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla;

 • İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden başvuru
 • İlgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru
 • -İlgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru” yöntemleriyle yapılabilmektedir.

Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlidir. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.

Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;

 • Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,
 •  Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
 •  Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,
 • Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye, olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur.
 • Başkan ve üyelerin bu fıkrada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayrıca belirlenir.

Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilir.

Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurları arasından illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından tamamlanır.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanmak üzere, 2023 yılı için belirlenen %58,46’lık yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi. 2024 yılı için değeri 104.000 (yüzdört bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.

ankara avukat

Sık Sorulan Sorular

 • Tüketici Avukatı Ne İş Yapar?

Tüketici hukuku tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyan, zararlarını karşılayan düzenlemeler içeren hukuk dalıdır. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru, cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan davalar, mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan davalar, kredi kartı işlem ücretinden kaynaklanan davalar, tur ve tatil sözleşmelerinden doğan davalar gibi alanları kapsar. Tüketici avukatı da işbu uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir.

 • Tüketici Mahkemesi Kaç Liraya Kadar?

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanmak üzere, 2023 yılı için belirlenen %58,46’lık yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi. 2024 yılı için değeri 104.000 (yüzdört bin) Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecektir.

 • Tüketici Hakları Mahkemesi Avukat Gerekir Mi?

Tüketici Hukukuna ilişkin bir uyuşmazlıklarınızda, hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukat‘ın görüşünün alınması önemlidir. İletişim için: Adres – Telefon 

 • Tüketici İşlemi Nedir?

6502 sayılı TKHK’nın 3’üncü maddesinde tüketici; “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi”yi, tüketici işlemi; “mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari ve mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, taşıma, eser, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak her türlü sözleşme ve hukuki işlemi” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

 • Tüketici Kimdir?

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Tüzel kişiler istisnaen tüketici olurlar. Kamu tüzel kişileri tüketici olamazlar.

Ticaret şirketleri amaçları ticari olduğu için tüketici olamaz. Ancak dernek veya vakıflar tüketici olabilir.

 • Satıcı Kimdir?

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir.

 • Sağlayıcı Kimdir?

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Ör: Avukatlık, danışmanlık faaliyetleri.

 • Tüketici Hukuku Tarihsel Olarak Nasıl Gelişmiştir?

Tarihi, lonca teşkilatındaki ahilere dayanan; başlangıçta alıcı olarak adlandırılan malı satın alan kişi, 19. yüzyıldaki sanayi devriminde seri üretimin başlamasıyla birlikte tüketici olarak adlandırılmaya başlamıştır.

Tüketicilerin, üreticiler karşısında güçsüz konumda olması, tüketicilerin hakları üzerinde düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğurmuştur.

Tüketici ve tüketici hukuku kavramı ilk olarak ABD’de yayılmış ve ardından Avrupa ülkelerinde etkisini göstermiştir. 1960’ta yapılan bir konferansın ardından 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü 14 olarak kabul edilmiştir.

Magna Carta’da dahi tüketicilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler mevcut olup tüketicilerin korunmasına ilişkin ilk yasal düzenleme ABD’de çıkarılmıştır. Modern anlamda tüketicinin korunmasına ilişkin ilk hareket ise İngiltere’de tüketici kooperatiflerinin kurulması ile İngiltere’de başlamıştır.

1962 yılında Kennedy’nin yaptığı konuşma ile tüketicilerin temel hakları kabul edilmiştir.

Türkiye’de bu alanın bağımsız bir branş olarak kabul edilmesi 2000’leri bulmuştur.

 • Haksız Ticari Uygulama Nedir?

Mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin, bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya bozma ihtimali olan her türlü ticari uygulamayı ifade eder.

5/5 - (1 oy kullanıldı.)

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir