paket tur sozlesmesi

Paket Tur Sözleşmesi – 2024

Paket Tur Sözleşmesi Nedir?

Paket tur sözleşmesi, TKHK m. 51/1 hükmünde, “Paket tur sözleşmesi, paket tur düzenleyicileri veya aracıları tarafından aşağıdaki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Paket tur sözleşmesi, TKHK düzenlemesinden yola çıkılarak, paket tur düzenleyicileri veya aracıları ile götürü ücret karşılığında yapılan ve konusunu ulaşım, konaklama ve bunlara bağlı olmayan başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin oluşturduğu, gecelik konaklamayı içeren veya yirmi dört saatten daha uzun bir zaman dilimini kapsayan sözleşme olarak tanımlanabilir.

Paket tur; tatil amaçlı ulaşım, konaklama, yeme-içme, yöresel geziler ve eğlence ile turistik mal ya da hizmetlerin, bir tur operatörü tarafından bir araya getirilip en az bir gecelik konaklamayı gerektiren, reklam ya da tanıtımlarla turistlere sunulan, fiyat olarak tayin edilen belirlenmiş bir bedelin tamamının tur başlamadan önce ödendiği seyahatlerdir.

Paket veya peşin ödemeli bu turlar günümüz turizminin çok fazla talep gören bir parçası ve seyahat düzenleme işinin de önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

Tek fiyattan oluşması, tur süresi, gidilecek yer sayısı ve sunulacak hizmetler dikkate alındığında farklı fiyattan oluşan paket turlar da bulunabilir.

Paket tur içinde birden fazla sunulan hizmet, önceden belirlenmiş nispeten ekonomik bir fiyatla, seyahati sadece bireysel değil geniş kitleler için bile kolaylaştıran yönüyle, günümüz insanı için bir tatil çekiciliği yaratmaktadır.

paket tur sozlesmesi 1

Paket Tur Sözleşmesinin Unsurları

Paket Tur Sözleşmesinde Süre Unsuru

Paket tur sözleşmesinin unsurlarından ilki süre unsurudur.

Süre unsuru bakımından gecelik konaklama ve yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsama ihtimalleri birbirine alternatif teşkil etmektedir.

Öngörülen süreyi aşan turlarda harcanan zaman ve paranın tüketicinin korunmasını gerektirecek düzeyde olduğu düşüncesi, TKHK m.51 hükmünün konulmasında etkili olmuştur.

Başka bir deyişle, gecelik konaklama içermeyen veya süresi yirmi dört saatten daha az olan turlara katılan tüketicilerin bu tur için ayırdıkları vakit ve ödedikleri bedelin özel olarak korunmayı gerektirecek düzeyde olmadığı düşünülmüştür.

Süresi 24 saatten az olan günlük turlar, gecelik konaklamayı kapsamayan geziler TKHK, Yönetmelik, Yönerge ve İsvPTK nezdinde paket tur olarak kabul görmez.

Paket Tur Sözleşmesinde Ulaşım, Konaklama ve Diğer Turizm Hizmetleri

Paket tur sözleşmesinin konusunu oluşturan ulaşım, konaklama ve bu ikisine bağlı olmayan turizm hizmetlerinin bir bütün oluşturacak şekilde sunulması gerekmektedir.

Bu bütünlük, paket tur düzenleyicisi tarafından yapılan organizasyon çerçevesinde edimlerin bir araya getirilmesi ile meydana gelir.

Sözleşmenin konusunu oluşturan edimler, iç içe geçmeli, diğer bir deyişle bir bütünün parçaları olarak ifa edilmelidir.

Edimlerin bütünlüğü unsuru, paket tur sözleşmesinin bireysel seyahat edimi sözleşmelerinden ve bu sözleşmelere aracılık faaliyetlerinden ayırt edilmesi hususunda önem arz etmektedir.

Paket Tur Sözleşmesinde Götürü Ücret

Paket tur içerisinde sunulan hizmetlerin karşılığı olarak her şey dâhil bir ücret belirlenmesi gerekmektedir. Kanun koyucu bu unsurun kanuna karşı hile ile ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla edimlerin ayrı ayrı faturalandırıldığı hâllerde de götürü ücretin bulunduğunu kabul etmiştir.

Paket tur sözleşmesinde çeşitli hizmet edimleri bir araya getirilerek bir bütün hâlinde sunulmaktadır. Bu edimlerin karşılığı tek bir ücret olmalıdır.

Tüketici, paket tur düzenleyicisi tarafından taahhüt edilen edimlerin her biri için ayrı ayrı ücret ödemek yerine hepsinin karşılığı olarak belirli bir miktar ödemeyi üstlenmektedir.

Başka bir deyişle, birden fazla turizm hizmetinin konu olduğu bir sözleşmeye paket tur sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, bunların toptan bir ücret karşılığında sunulması gerekmektedir.

Paket turun içerdiği edimler karşılığında bedel ödeme yükümlülüğü bu sözleşmede tüketicinin en temel borcudur. Paket tur düzenleyen taraf, yüksek bedellerle ciddi bir kazanç elde etme kaygısı güderken, tüketici ise genellikle dar bir bütçeyle ve daha ekonomik koşullarda bu hizmeti satın almak ister.

Dolayısıyla ücretin önceden belirlenmiş olması önemlidir. Bu yüzden TKHK. m.51/1 gereğince “her şeyin dahil olduğu fiyatla satıldığı” ifadesi yasa koyucu tarafından özellikle belirtilmiştir.

Paket Tur Sözleşmesinin Şekli

Paket tur sözleşmesinin şekli ile ilgili olarak tüketicinin korunması amacıyla birtakım kanuni düzenlemeler yapılmıştır.

Paket tur sözleşmesinin şekline ilişkin TKHK m. 51/5 hükmüne göre, “Paket tur düzenleyicileri veya aracıları yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketiciye vermek zorundadır”.

Düzenlemeye göre, paket tur sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulduktan sonra bir nüshası tüketiciye verilmelidir. Anılan hüküm ile amaçlanan, tüketicinin sözleşme içeriğine vâkıf olmasını sağlamaktır.

Tüketici, arzu ettiğinde sözleşmeyi tekrar tekrar okuyabilmeli, paket tur düzenleyicisi tarafından taahhüt edilen hizmetlerin niteliği ve kapsamı hakkında bilgi edinebilmelidir.

TKHK m. 4/1 uyarınca tüketici sözleşmelerinin; açık, sade ve anlaşılır bir dilde düzenlenmesi ve en az on iki punto büyüklüğünde yazılmış olması gerekmektedir. Aynı esas Yönetmelik m. 8’de de öngörülmüştür. Sözleşmenin dili ve yazı boyutu ile ilgili yapılan bu düzenlemenin de tüketicinin sözleşmeye hâkimiyetini artırmaya yönelik olduğu açıktır.

Paket Tur Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Zorunlu Unsurlar

Paket tur sözleşmesinin zorunlu içeriği, TKHK m. 51/10 hükmü uyarınca Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmelik m. 6/1’de 143 sözleşmede yer alması gereken hususlar bulunmaktadır.

 • Paket tur düzenleyicisi veya aracısı ve varsa temsilcisi ile katılımcının adı veya unvanı, açık adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri.
 • Paket turun varış yerleri ile belirli bir süre kalınacak olması durumunda tarihleriyle birlikte kalış süreleri.
 • Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı.
 • 9 uncu maddeye göre fiyat değişikliğinin şartları ve paket tur fiyatına dahil olmayan vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülükler.
 • Ödeme planı ve şekli.
 • Katılımcı tarafından sözleşme kurulmadan önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına bildirilen ve taraflarca kabul edilen özel talepler.
 • Mücbir sebep halleri ve bu hallerde tarafların hak ve yükümlülükleri.
 • Sözleşmeden dönme ve fesih şartları.

seyahat ve konaklamayi iceren tatil hizmeti

Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin Hakları

Tüketicinin Hakları

Tüketicinin paket tur sözleşmesi çerçevesinde, paket tur düzenleyicisine karşı sahip olduğu haklar; bilgi edinme, hizmetin kararlaştırılan ücretle görülmesini isteme, hizmetin yeniden görülmesini isteme, bedelin indirilmesini talep etme, tazminat talep etme, sözleşmeden dönme ve sözleşmeyi devretme haklarıdır.

Tüketicinin Bilgi Edinme Hakkı

Paket tur sözleşmesinde tüketicinin bilgi edinme hakkı, henüz sözleşme kurulmadan gündeme gelmektedir. TKHK m. 51/4’te paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmenin kurulmasından önce, tüketiciye ön bilgi edinmesi için broşür vermesi zorunlu tutulmuştur.

Söz konusu hüküm olmasa dahi paket tur düzenleyicisinin, temelini Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 2’de düzenlenen dürüstlük kuralından alan, sözleşme görüşmeleri sırasında tüketiciyi aydınlatma yükümü bulunmaktadır.

Tüketicinin, bilgi edinme hakkını sözleşmenin kurulmasından sonra kullanabilmesi, öncelikle sözleşmenin bir nüshasının kendisine verilmesi ile mümkün olmaktadır.

TKHK m. 51/5’e göre paket tur sözleşmesinin bir nüshası, kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla veya basılı olarak kağıt üzerinde tüketiciye verilmelidir. Paket tur sözleşmesinin bir nüshasının tüketiciye verilmesi, tüketicinin bu sözleşmeyi arzu ettiğinde etraflıca okuyabilmesi bakımından önemlidir.

Yönetmelik m. 7/1 hükmüne göre yolculuk öncesi bilgilendirme, paket turun ilgili hizmeti içermesi hâlinde, şu hususları barındırmalıdır:

 • Yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri.
 • Ara konaklamaların yapılacağı tarih ve yer ile aktarma bilgileri.
 • Katılımcıya yolculukta belirli bir yer tahsis edildiği hallerde bu yer hakkında ayrıntılı bilgi.
 • Paket tur düzenleyicisi veya aracısının tur yerindeki temsilcisinin veya bir temsilcisi yoksa iletişime geçilebilecek yerel irtibat noktalarının adı, adresi ve iletişim bilgileri, yerel temsilcinin ve irtibat noktasının bulunmaması durumunda katılımcının paket tur düzenleyicisi veya aracısı ile en kısa sürede iletişim kurmasını sağlayacak bilgiler.
 • Reşit olmayan kişilerin yabancı bir ülkeye seyahat etmesini veya orada kalmasını öngören bir sözleşme yapılmışsa, küçükle veya küçüğün kaldığı yerdeki sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgiler.
 • İptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dâhil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmışsa buna ilişkin bilgiler.

Tüketicinin Hizmeti Kararlaştırılan Ücretle Görülmesini İsteme Hakkı

Mevzuatımızdaki paket tur sözleşmesi düzenlemesiyle tüketici, fiyat değişikliklerine karşı korunmuştur. Paket tur sözleşmeleri, fiyat avantajı sebebiyle çoğunlukla ifa zamanından çok önce yapılmaktadır.

Sözleşmenin kurulmasından sonra, paket tur tarihine kadar hizmet maliyetlerinde değişiklikler meydana gelebilmektedir. Paket tur düzenleyicileri ise kâr miktarını sabit tutmak için bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtma eğilimindedirler. İşte tüketiciyi ifa zamanı geldiğinde böyle bir durumdan korumak amacıyla, bu hususta Yönetmelik m. 9’da düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelik m. 9’a göre, paket tur düzenleyicileri ancak sözleşmede açıkça belirtilmiş olması koşuluyla ve belirli hâllerde fiyat artışı yapabilmektedir.

 • Paket tur düzenleyicisinin ücret değişikliği yapabileceği durumların ilki, yurt dışı turlarda sözleşme bedelinin yabancı para cinsinden belirlenmiş olması ve döviz kurlarında olağanüstü bir değişiklik meydana gelmesidir. Buna göre, öncelikle yurt dışı tur söz konusu olmalı ve tüketicinin ödeyeceği ücret yabancı para cinsinden kararlaştırılmış olmalıdır. Ek olarak, yabancı paranın Türk lirası karşısındaki değerinde olağanüstü bir değişikliğin yaşanması hâlinde, paket tur düzenleyicisi paket tur bedelinde artış yapabilir.
 • Paket tur düzenleyicisinin fiyat değişikliği yapmasına imkân tanınan durumların ikincisi yakıt giderlerinde olağanüstü artış olmasıdır. Yakıt maliyetlerinin olağanüstü artması hem yurt içi turlarda hem de yurt dışı turlarda fiyat artışı için sebep teşkil etmektedir.
 • Son olarak bazı yasal yükümlülüklerin maliyeti artırması hâlinde ücret değişikliği yapılabilmektedir. Yönetmelik m. 9/1-c hükmünde bu yasal yükümlülükler, liman veya havaalanları gibi yerlerde ödenmesi gereken vergi, resim, harç gibi mali yükümlülükler olarak gösterilmiştir. Hükme göre, anılan yasal yükümlülüklerde meydana gelen artışlar sebebiyle paket tur düzenleyicisinin fiyat artışı yapmasına imkân tanınmıştır. Belirtmek gerekir ki döviz kurları ve yakıt maliyetlerindeki artışların paket tur bedeline yansıtılabilmesi için olağanüstü olması gerekirken yasal yükümlülüklerde meydana gelen artışlar için bu şart öngörülmemiştir.

Tüketicinin Hizmetin Yeniden Görülmesini Talep Etme Hakkı

Paket tur sözleşmesini düzenleyen TKHK m. 51 hükmünde, sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi hâli, yalnızca tazminat sorumluluğu kapsamında ele alınmıştır. Paket tur düzenleyicisinin hizmet edimlerini sözleşme ile üstlendiği niteliklere uygun olarak yerine getirmemesi hâlinde tüketicinin başvurabileceği diğer imkânlar anılan hükümde yer almamaktadır.

Buna karşılık sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi hâlinde, tüketicinin başvuracağı diğer imkânlar Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmelik m. 12/2 hükmünde, paket turun gereği gibi ifa edilmemesi hâlinde, tüketicinin başvuracağı hizmetin yeniden görülmesini isteme hakkı, “paket tur düzenleyicisi veya aracısı paket turun devam etmesi için katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar” şeklinde ifade edilmiştir.

Tüketicinin Bedelin İndirilmesini Talep Etme Hakkı

Paket tur sözleşmesinin gereği gibi ifa edilmediği durumlarda, ifa sürecindeki eksiklikler için tüketicinin, TKHK m. 51/7 uyarınca, bedelin indirilmesini talep hakkı bulunmaktadır. Tüketici, Yönetmelik m. 12/1 uyarınca paket turun ifası sırasında ortaya çıkan eksiklikleri paket tur düzenleyicisine bildirmekle yükümlüdür.

Paket tur düzenleyicisinin söz konusu eksikliği gidermemesi hâlinde tüketicinin bedelde indirim talep etme hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte, tüketicinin alternatif bir tura katılmayı kabul ettiği durumlarda da bedelin indirilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Gerçekten, paket tur sözleşmesinin ifasına başlandıktan sonra paket tur düzenleyicisi veya aracısının önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda, tüketici kendisine önerilen alternatif bir turu kabul edebilir. TKHK m. 51/6 uyarınca tüketicinin bu kapsamda kabul ettiği turun bedelinin, başlangıçtaki tur bedelinden daha düşük olması hâlinde de arada oluşan fark tüketiciye iade edilmelidir.

Tüketicinin Tazminat Talep Etme Hakkı

Tüketicinin tazminat talep etme hakkı, sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmemesinin bir sonucu olarak doğmaktadır. Gerçekten, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmediği hâllerde tüketici, uğradığı her türlü zarar için paket tur düzenleyicisinden tazminat talep etme hakkına sahiptir. TKHK m. 51/8 hükmü uyarınca “paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur”.

Hükmün devamında paket tur düzenleyicisinin ayrıca tüketicinin boşa geçen tatil zamanı nedeniyle uğradığı zarardan da sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı

Paket tur sözleşmesinde tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı245 TKHK m. 51/6, 51/7 ve Yönetmelik m. 10, 11, 12 hükümlerinde düzenlenmiştir246 . Anılan hükümlere göre tüketici, öncelikle paket tur sözleşmesinde esaslı değişiklikler yapılması hâlinde sözleşmeden dönebilir.

İkinci olarak paket turun iptal edilmesi hâlinde ve son olarak paket tur düzenleyicisinin önemli bir yükümlülüğünün yerine getirmemesi veya yerine getirmeyeceğinin anlaşılması hâlinde tüketicinin sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır.

Tüketicinin Sözleşmeyi Devretme Hakkı

Tüketicinin sözleşmeyi devretme hakkı, TKHK m. 51/10 göndermesiyle Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmelik m. 15’e göre paket tura devam etmesi mümkün olmayan tüketici, sözleşmeyi üçüncü bir kişiye devredebilir.

Hükme göre tüketicinin, sözleşmeyi devretme hakkını kullanacağını, turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına bildirmesi gerekmektedir. Bildirim, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılmalıdır.

Yönetmelik m. 15/2 hükmüne göre paket tur sözleşmesini devreden tüketici, devralanla birlikte; sözleşme bedelinden ve devrin getirdiği ek masraflardan müteselsilen sorumludur. Buna göre paket tur sözleşmesini başlangıçta akdeden tüketici, sözleşmeyi devretse dahi sözleşme bedelinden sorumlu olmaya devam etmektedir.

Devreden tüketiciyle birlikte sözleşmeyi devralan tüketici de sözleşme bedelinden sorumlu olmaktadır. Sözleşme bedeline ek olarak sözleşmenin devredilmesinin doğurduğu masraflardan da devreden ve devralan birlikte sorumlu tutulmaktadırlar. Paket tur düzenleyicisi, paket tur bedeli ve devir masraflarının tamamını hem devreden tüketiciden hem de devralandan talep edebilir.

Paket Tur Sözleşmesinin Feshi

Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.

Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.

Paket Tur Sözleşmesinde Cayma Hakkı

Cayma hakkı, bu hakkın tanındığı kişinin belli bir süre içinde herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu olmadan veya cezai şart ödemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilmesini sağlar.

Tüketiciye cayma hakkının verilmesinin amacı, tüketicinin yeterince düşünme şansı olmadan sözleşmenin kurulmasına ilişkin irade beyanını açıklaması halinde bu sözleşme ile bağlı olması engellenerek korunmasını sağlamaktır.

Paket tur sözleşmesinde taksitli satış şeklinde yapılmışsa, tüketici 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Taksitli satış sözleşmesine ilişkin yazımıza https://alkanyildiz.av.tr/taksitli-satis-sozlesmesi-tkhk-17/ linkinden erişebilirsiniz.

yargitay kararlari 1

Paket Tur Sözleşmesi, Tüketici Hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık olup, hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukat‘ın görüşünün alınması önemlidir.

İletişim için: Adres – Telefon 

Paket Tur Sözleşmesi Yargıtay Kararları

 • Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşme paket tur sözleşmesi olarak kabul edilerek karar verilmiştir. Davalı, Paket Tur Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesine göre davalı davacının paket tura katılacağı düşüncesi ile yaptığı masraflardan sorumludur. Mahkemece davalının katılamaması nedeniyle davacı tarafından yapılmış bir masraf varsa bunun saptanması ve davalının mücbir sebep nedeniyle katılamadığı dikkate alınarak davacı tarafından yapıldığı ispatlanan masraflar dışında kalan bedelin davalıya iadesi gerekir.

“6502 s. TKHK m. 51’de yapılan düzenlemede, paket tur sözleşmesi; ulaştırma, konaklama ve bunlara bağlı olmayan başka turizm hizmetlerini kapsayan tatil amaçlı sözleşmelerdir. Bu hizmetlerden en az ikisinin sözleşmede bulunması zorunludur. Kanunda paket tur sözleşmesinin tanımı yapılmıştır.

Paket tur sözleşmesi, ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisini birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satışı yapılan ve hizmetin 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmedir. Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere paket tur sözleşmesi birçok hizmeti bünyesinde barındıran karma nitelikli bir sözleşme görünümündedir.

Paket tur sözleşmesi, ulaştırma yönü ile taşıma, konaklama yönü ile kira sözleşmesi ve kararlaştırılan bedel yönüyle satış sözleşmesine ilişkin unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bu sözleşme esasen iş görme veya hizmet sözleşmesi niteliğinde de kabul edilebilir.

Taraflar arasında yapılan paket tur sözleşmesi kapsamında, taşıma veya konaklama hizmetlerinin ikisinin birlikte olması veya bunlardan biri ile birlikte, başka turizm hizmetlerinin, örneğin, rehberlik, gezi, ören yeri ziyaretleri gibi, sunulduğu sözleşmeler paket tur sözleşmeleri olabilir. Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşme paket tur sözleşmesi olarak kabul edilerek karar verilmiştir.

Davalı, Paket Tur Sözleşmeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. ve 7. maddesine göre davalı davacının paket tura katılacağı düşüncesi ile yaptığı masraflardan sorumludur. Mahkemece davalının katılamaması nedeniyle davacı tarafından yapılmış bir masraf varsa bunun saptanması ve davalının mücbir sebep nedeniyle katılamadığı dikkate alınarak davacı tarafından yapıldığı ispatlanan masraflar dışında kalan bedelin davalıya iadesi gerekir.

Dosyada davacı tarafından sunulan 03.12.2019 tarihli danışmanlık ücreti için düzenlenen fatura incelendiğinde; davacı tarafından kendince düzenlenen fatura olduğu ve davacının başkaca davalı adına yaptığı zaruri gider belgesi de ibraz edemediği görülmektedir.

O halde mahkemece, davacının davalı adına yaptığı herhangi bir zaruri gider belgesi ibraz edemediği belirtilerek davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun olduğundan Adalet Bakanlığı’nın bu yöne ilişen kanun yararına bozma talebinin reddi gerekmiştir.”  (Yargıtay Kararı – 3. HD., E. 2021/6774 K. 2021/11815 T. 22.11.2021)

 • Yurtdışı Paket Tur Sözleşmesi

“Somut olayda uyuşmazlık davacının boarding (biniş) kartı olmaması nedeniyle uçağa alınmamasında, ve bu nedenle sözleşme konusu seyahatin gerçekleştirilememesinde davalı tur firmasının kusurunun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünde taraflar arasında imzalanan Yurt Dışı Paket Tur sözleşmesi hükümlerinin dikkate alınarak tarafların sözleşme nedeniyle üstlendikleri yükümlülüklerinin tespit edilerek buna göre davalı tur firmasının kusur durumunun saptanması gerekir.

Taraflar arasında yapılan Yurt Dışı Paket Tur sözleşmesinin incelenmesinde; sözleşmede, davalı tur firmasının davacıyı havalimanında karşılayarak chek-in işlemlerini yaparak boarding (biniş) kartının davalı firma tarafından veya yönlendirmesiyle alınacağına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Nitekim Mahkemece yapılan yargılamada alınan bilirkişi raporunda da davacının boarding (biniş) kartını almayıp seyahati gerçekleştirememesinde davalı tur firmasının sözleşme hükümleri gereğince sorumluluğunun ve kusurunun olmadığının tespit edilmesine rağmen eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” (Yargıtay Kararı – 13. HD., E. 2015/41955 K. 2018/876 T. 29.1.2018)

 • Davacı paket tur sözleşmesi kapsamında tatil yapmak için davalı ile sözleşme yaptığını ancak davalının sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediğini bu nedenlerle huzurlu bir tatil geçiremediğini belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

“Davacı, davalı şirket ile 8.07.2003 tarihli Konaklama satış sözleşmesi imzalandığını, sözleşme uyarınca belirlenen tarihte Ş. T. adlı otele giriş yaptığını, ancak otelin sözleşmede vaad edilen özellikleri taşımadığı gibi giriş yaptıkları gecesinde de ayıplı hizmetle karşılaşmaları üzerine davalı şirketle başka bir otele ücret farkı vermek suretiyle yerleştirilmeleri konusunda yeniden anlaşma yaptıklarını,ertesi gün yeni otele geçip paket tur süresi sonuna kadar bu otelde kaldıklarını, paket tur sözleşmesinde vaad edilen otelde verilen ayıplı hizmete rağmen bu otele 1071,00 YTL ödeme yaptıklarını,tatilin başında böyle ayıplı hizmetle karşılaşması sonucunda stesli günler geçirdiğini ileri sürerek ilk gece ödenen 1071,00 YTL ile 1500,00 YTL manevi tazminatın davalı şirketten faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının sözleşmeye konu edilen oteli beğenmemesi üzerine ücret farkı vermek suretiyle başka bir otele yerleştirildiğini, davacı ile yapılan paket tur sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü ayıplı hizmetin yazılı belge ile kanıtlanması gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne .davacı tarafından davalıya ödenen 1071,00 TL nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline ,manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş,hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı paket tur sözleşmesi kapsamında tatil yapmak için davalı ile sözleşme yaptığını ancak davalının sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediğini bu nedenlerle huzurlu bir tatil geçiremediğini belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalının ayıplı hizmet verdiği dosya içeriğinden anlaşıldığı gibi bu husus mahkemenin de kabulündedir. Davalının tatil için gerekli ortamı sağlamayarak davacının kişilik haklarından olan ruhsal bütünlüğünün saldırıya uğradığının kabulü gerekir. Hal böyle olunca davacı lehine uygun bir tazminata hükmedilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” (Yargıtay Kararı – 13. HD., E. 2011/2194 K. 2011/9866 T. 22.06.2011)

Seyahat ve Konaklamayı İçeren Tatil Hizmeti

Paket tur sözleşmesinde en az iki asli nitelikte paket tur ediminin bir bütün olarak sunulması gerekir. Başka bir deyişle, iki asli paket tur ediminin birbiriyle kaynaşıp, bütünleşmeksizin, birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ifa edildiği durumda paket tur sözleşmesinden söz edilemez.

Paket tur sözleşmelerinde birbirleriyle adeta kaynaşmış halde bulunan ve bir bütün teşkil eden bu edimler, tek bir alacak ve borç ilişkisine konu olur. Seyahat düzenleyen tarafından edimlerden birinin bile yerine getirilmemesi, yalnızca o edimin değil; paket tur sözleşmesinin ifa edilmemesini ve dolayısıyla ihlalini doğurur.

Paket turdaki asli edimlerin niteliğinin, sözleşme serbestisi gereği taraflarca tayin edilebilmesi mümkün olsa da tur düzenleyenin seyahat sözleşmesinin kapsamını belirlemesinde, tüketici aleyhine sonuçlar doğurması fevkalade olasıdır. Bir başka deyişle bu serbestlik, ciddi ihlallere yol açabilir.

Dolayısıyla asli edimlerin önceden belirlenmesi sürecinde, sonradan uygulanabilecek keyfi değişikliklere mahal vermemek, tüketiciyi koruma açısından en birincil hedef olmalıdır.

Paket Tur Sözleşmesi Türsab

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile paket tur sözleşmesi yönetmeliğine tıklayıp erişebilirsiniz. 

Paket Tur Sözleşmesi Örneği

Paket Tur Sözleşmesi Örneğine word formatında erişebilirsiniz. 

ankara avukat

 

Sıkça Sorulan Sorular

 • Paket Tur Sözleşmesi Nedir?

Paket tur düzenleyicileri/aracıları tarafından ulaştırma, konaklama veya ulaştırma ve konaklama hizmetine bağlı olmayan bir başka hizmetten en az ikisinin birlikte her şey dahil fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği; hizmetin 24 saatten uzun süreyi kapsadığı veya gecelik konaklama içeren sözleşmelerdir.

 • Paket Tur Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Paket Tur Sözleşmesi = Ulaştırma, Konaklama ve yardımcı hizmetler (en az ikisinin birlikte bulunması gerekir) + Her şeyin dahil olduğu tek bir fiyatın olması gerekir + 24 saatten uzun sürmesi ya da gecelik konaklama içermesi gerekir.

 • Paket Tur Sözleşmesinde Broşür Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

Paket tur sözleşmesi kurulmadan önce tüketiciye bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur. Bilgilendirmenin en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık ve sade olması gerekir. Broşürde yer alması gereken unsurlar da kanunda sayılmıştır. Örneğin, paket turun vergiler dahil toplam fiyatı, ön ödeme tutarı, yolculuğun başlangıç ve bitiş yeri, yemek planı, pasaport – vize – yaş – sağlık şartlarına ilişkin bilgi vs.

 • Paket Tur Sözleşmesinde Değişiklik Yapılabilir Mi?

Paket turda değişiklik yapılması halinde tüketiciye bilgilendirme yapılması zorunludur. Paket tur sözleşmesinin kurulmasından evvel tüketiciye verilen broşürde ya da paket tur sözleşmesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesi 13 durumunda, Yönetmeliğin 7. Maddesi yurt içi turlarda 24 saat, yurtdışı turlarda ise 48 saat öncesinden bilgilendirme yapılması zorunludur.

Böylece tüketicinin sözleşmeye ilişkin hizmette ortaya çıkabilecek her türlü değişikliğe ilişkin bilgiyi makul bir süre içerisinde edinmiş olmasını sağlamak amaçlanmıştır.

 • Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketici kendisinden kaynaklanmayan bir nedenle sözleşmenin esaslı unsurlarından birinin değişmesi, turun başlamadan iptal edilmesi halinde bu değişikliği kabul edebileceği gibi, paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir turu kabul edebilir veya sözleşmeden dönebilecektir. Sözleşmeden dönme hakkını kullanan tüketiciye tur ücreti derhal iade edilecektir.

Tüketici, sözleşmenin ifası süresince ortaya çıkan her türlü eksiklik ve aksaklık sebebiyle bedelin indirilmesini talep edebilecektir. Paket tur düzenleyicisi tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğü yerine getirmezse tüketici sözleşmeden dönebilecektir. Tüketiciye bu durumda dediği bedel derhal iade edilmelidir. Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle tüketicinin uğradığı her türlü zararı karşılamak zorundadır. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir ücret talep edebilecektir.

 • Paket Tur Sözleşmesinde Tüketici Kimdir?

TKHK m. 51/9 hükmünde, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketici olarak kabul edileceği düzenlemesine yer verilerek, ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de paket tur sözleşmesi anlamında tüketici kabul edilmiştir.

 

5/5 - (2 oy kullanıldı.)

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir