Reddi Miras Dilekce Ornegi

Reddi Miras (Miras Reddi) Dilekçe Örneği – TMK 605

Reddi Miras, Miras Hukuku‘na ilişkin bir uyuşmazlık olup, hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukat‘ın görüşünün alınması önemlidir.

İzleyen kısımda yer alan dilekçeler yalnızca taraflara fikir vermesi açısından paylaşılmıştır.

Reddi Miras Davası (Mirasın Reddi) – TMK 605 isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

 

Miras Reddi Dilekçe Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı: Adı ve Soyadı-TC Kimlik No:-Adres

Vekilleri: Av. Egem YILDIZ- Av. Ömer Can ALKAN

Telefon: +90 534 989 96 57

Davalı: Hasımsız

Konu: Mirasın reddi

Açıklamalar:

1- Babam …/…/… tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat etti. Son zamanlarda işlerinin iyi olmaması nedeniyle birçok yere borcu bulunmaktadır.

Alacaklılar sık sık kapıya gelmektedirler. Yaptığım araştırma neticesinde terekenin borca batık durumda olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

2- Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesine göre vefat tarihinden itibaren üç aylık yasal süresi içinde başvuruyorum. Babamdan intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmek için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

Deliller:

1- Nüfus kayıtları,

2- Mirasçılık belgesi ve sair yasal deliller.

Hukuki Sebepler: TMK. md. 605, 606, 609/4 vd. ve ilgili mevzuat.

Sonuç ve Talep: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle, babamdan intikal eden mirası reddediyorum, mirası reddettiğime dair istemimin kabulü ile mirasın reddi kararının ilgili sicile tesciline karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Davacı Adı – Soyadı

İmza

Reddi Miras Dilekçe Örneği Word İndir

Reddi miras dilekçe örneğine word formatında da erişim sağlayabilirsiniz. İndir yazısına tıklayıp reddi miras dilekçe örneği word dosyasını bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz.

Reddi Miras Dilekçe Örneği Word İndir

Reddi Miras Dilekçe Örneği Pdf

Reddi miras dilekçe örneğine pdf formatında da erişim sağlayabilirsiniz. İndir yazısına tıklayıp reddi miras dilekçe örneği pdf dosyasını bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz.

Reddi Miras Dilekçe Örneği Pdf İndir

Sulh Hukuk Mahkemesi Reddi Miras Dilekçe Örneği

Hükmi reddin koşullarının gerçekleşmediği hallerde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendisine intikal edecek mirası istemeyen mirasçının, bunu açık bir ret beyanı ile ortaya koyması gerekir.

Mirasın gerçek anlamda reddi budur.

Gerçek ret, mirasbırakanın ölümünden sonra, mirasçının tek taraflı bir irade açıklamasında bulunmak suretiyle külli halefiyet prensibini bertaraf etmesidir.

Mirası açıkça veya zımnen kabul etmiş olmamak şartıyla, tüm mirasçıların mirası ret hakkı bulunmaktadır.

Bu noktada yasal veya atanmış mirasçı olmak arasında fark yoktur.

Atanmış mirasçılar da mirası usulüne uygun bir biçimde reddedebilirler. (TMK m. 605/1)

Mirası ret hakkının kullanılmasında; mirası ret hakkını kullanacak mirasçıların tasarruf ehliyeti ve yetkisi, mirası ret hakkının kullanılacağı süreler ile birlikte mirası ret beyanının şekli, özellikleri ve mirası ret beyanı üzerine mahkemenin yapacağı işlemler önem arz etmektedir.

Ret, mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yöneltilecek yazılı veya sözlü beyan ile gerçekleştirilir. Reddin özel bir sebebe dayandırılması gerekmez. Red beyanı mahkemede özel bir kütüğe yazılır ve reddeden mirasçıya bunu gösteren bir belge verilir. (TMK m. 609)

Reddi Miras Dilekce Ornegi

reddi miras dilekçe örnekleri, mirasın gerçek reddi dilekçe örneği

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Talepte Bulunan: Adı ve Soyadı-T.C. Kimlik No:-Adres

Vekilleri: Av. Egem YILDIZ- Av. Ömer Can ALKAN

Telefon: +90 534 989 96 57

Konu: Mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili.

Açıklamalar:

1- Murisimiz -Adı ve Soyadı- …/…/… tarihinde vefat etmiştir.

Murisimizin bankalara ve şahıslara borcu olduğunu bilmekteyiz. Bizlerinde ekonomik sorunlarım bulunmaktadır.

Bizlerin, murisimizin bankalara, şahıslara ve başkaca çıkacak bilmediğim borçlarını mevcut hal itibariyle ödeyemeyecek durumda olmamız nedeni ile mirası reddetmek istemekteyiz.

2-Ayrıca bir üst zümremiz … Sulh Hukuk Mahkemesi …/… E. Sayılı dosya ile dava açmış olup ilgili dava …/…/… tarihinde …/… K. Sayılı dosyası ile karara çıkarak kesinleşmiştir.

Yukarıda açıkladığım nedenlerle, red isteminin tespiti ve tescili ile, mirasın reddi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Deliller: Ölüm belgesi, Nüfus kaydı, kredi ödeme planı, tanık her türlü delil.

Hukuki Nedenler: TMK m. 605, 606, 609, 6100 S. K. m. 382-388 ve ilgili mevzuat,

Sonuç ve Talep: Yukarıda kısaca açıkladığım nedenlerle, mirasın reddinin tespitine, mirasın reddinin tescili ile mirasın reddinin mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Talep Sahibinin Adı Soyadı

İmza

Mirasın Hükmen Reddi Dilekçe Örneği

Ölüm tarihinde mirasbırakanın borç ödemeden aczi açıkça belli ise veya bu durum resmen tespit edilmiş ise hükmi red kendiliğinden gerçekleşir. (TMK m. 605/2)

Başka bir deyişle, belirtilen durumlardan birinin varlığı halinde mirasın reddedilmiş olması bir karinedir.

Burada kanun, kimsenin borca batık bir terekeyi kabul etmek istemeyeceğinin hayat tecrübelerine daha uygun bir sonuç olmasından hareket etmektedir.

Böylece, mirasçıları ret külfetinden kurtarmaktadır.

Mirasbırakanın borçları ödemekten aciz olması, bir ön şart olarak ifade edilmiş, bu ifadeden yürürlükten kalkan Kanunda belirtilen “terekenin borca batık olması” yani terekenin pasifinin aktifinden fazla olduğunun anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, mirasbırakana açılan davalar veya yapılan icra takipleri, mirasbırakanın geçici nakit sıkışıklığı bununla birlikte örneğin dilenci, serseri veya buna benzer bir hayat sürmesi üzerine ödemekten aciz olduğuna dair yapılan yorumların yeterli olmadığı, ödemeden aciz halinin mirasbırakanın ölüm anında açıkça belli olması veya resmen tespitinin gerektiği belirtilmiştir.

Bahsedilen şartların gerçekleşmesi dahilinde mirasçıların mirası ret etmiş sayılacakları karine olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle mirasçıların hükmen reddin sonuç doğurması için sulh mahkemesine bu hususta bir ret beyanında bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Ancak mirasçıların (birlikte veya herhangi biri) bu durumun tespiti için dava açmalarına engel yoktur. Bununla birlikte ödemeden aciz olma mirasçılar aleyhine açılmış bir davada veya bir icra takibine yönelik itiraz olarak ileri sürülebilecektir. Böylece mirasçıların mirası hükmen reddi hakkını kullandıklarından söz edilecektir.

Bununla birlikte TMK.m.619 resmi defter tutma veya TMK.m.632 vd. resmi tasfiye talebinin bulunduğu durumda, mirası hükmen reddin anlamı ve yararı ortadan kalkacaktır.

Buna rağmen mirası kabul etmek isteyen mirasçıların, mirası açıkça kabul etmelerine de engel yoktur. Bu durumda hükmi ret ortadan kalkar.

Hükmi redde mirası kabul etmek için bir süre öngörülmemiştir.

mirasin reddi davasi

reddi miras dilekçe örneği 2024, reddi miras nedeniyle icraya itiraz dilekçe örneği

Reddi Miras Davası (Mirasın Reddi) – TMK 605 isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Hükmen Reddi Miras Dilekçe Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Davacılar:

1- Adı ve Soyadı-TC Kimlik No:-Adres

2- Adı ve Soyadı-TC Kimlik No:-Adres

Vekilleri: Av. Egem YILDIZ- Av. Ömer Can ALKAN Telefon: +90 534 989 96 57

Konu: Mirasın hükmen reddinin tescili talebidir.

Açıklamalar:

1- Müvekkilimin eşi …/…/… tarihinde vefat etmiş olup, geriye mirasçı olarak eşi ve …, …, … ve … isimlerinde üç çocuğu kalmıştır.

Muris yaşamında kumar alışkanlıkları olan bir kişiydi ve ölümü ile de geride borca batık bir terekeden başka bir şey bırakmamıştır.

2- Alacaklı … tarafından …/…/… vadeli …/…/… tanzim tarihli ve … TL değerindeki bonoya istinaden başlatılan Esas: …/… numaralı icra takibi doğrultusunda … İcra Müdürlüğü tarafından …/…/… tarihinde …..’a bir ödeme emri gönderilmiştir.

3-Söz konusu dosya …/…/… tarihinde alacaklı vekilinin talebi üzerine yenilenerek …/… Esas numarasını almıştır. Bununla ilgili olarak … İcra Müdürlüğünce müvekkillerimin maaş aldığı Sosyal Sigortalar Kurumuna …/…/… tarihinde bir yazı yazılarak maaş üzerine haciz konulacağı belirtilmiştir.

Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından cevaben “Kurumumuzdan … tahsis numarası ile gelir/aylık almakta olan borçlu …’ın alacaklı …’a olan … TL borcu … Nisan ve müteakip aylıklarından (1/4 oranında) … TL kesilerek …/… sayılı dosyanıza yatırılacaktır. Borç bitinceye kadar kesinti işlemine devam edilecektir” denilmiştir.

Müvekkilim kesinlikle bu borcu ödemekle yükümlü değildir. Eşinden miras olarak hiçbir şey kalmadığı gibi …’ın sürdürdüğü hayat ve kumar alışkanlığı çevresi tarafından bilinmektedir ve bu borcu dışında da borçları bulunmaktadır.

4- Medeni Kanunumuzun 605. maddesinin ikinci fıkrasına göre “ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır”.

Yukarıda anlattıklarımızdan ve ekte sunmuş olduğumuz ödeme emrinden de anlaşılacağı üzere müvekkilin eşi …’ın …’a … TL borcu bulunmaktadır.

Tereke borca batık olduğundan bu borcu karşılayamamaktadır ve mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli olduğundan miras hükmen reddedilmiş sayılır. Dolayısıyla hiçbir mirasçının bu borcu ödeme yükümlülüğü yoktur.

5- Ayrıca alacaklının talebi doğrultusunda İcra Dairesi tarafından SSK’dan müvekkile bağlanan maaşa el konulmak istenmektedir.

Oysa murise bağlanan maaşın terekeye dâhil olmadığı yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında da görülecektir.

Örneğin Yargıtay 12. HD.’nin 26.12.2005 tarih ve E. 2005/23073 K. 2005/26042 sayılı kararı açıklamalarımızı destekler niteliktedir.

Dolayısıyla müvekkilin SSK’dan maaş alması terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın kendiliğinden reddedilmiş sayılması gerçeğini değiştirmez ve miras hükmen reddedildiği için de mirasçıların murisin borcundan dolayı herhangi bir sorumlulukları yoktur.

6- Mirasın hükmen reddi yasa koyucunun mirasçıları korumak için kabul ettiği bir düzenlemedir. Murisin ölümü tarihinde malvarlığının pasifi aktifinden fazla ise, yani muris borç ödemeden acze düşmüş ise TMK m. 605/2 gereğince miras reddedilmiş sayılır.

Ayrıca Yargıtay 2. HD.’nin 12.11.2003 tarih ve E: 2003/014125, K: 2003/015438 sayılı kararınaa göre; “Hükmen red isteğinde görev genel hükümlere ve değer esasına göre tespit edilir. Hükmen red talebinde dava alacaklı hasım gösterilerek açılır. Hasımsız bir dava şeklinde uyuşmazlığın incelenmesi şekli bakımından usul ve kanuna aykırıdır”.

Açıklanan bütün bu nedenler doğrultusunda mirasın hükmen reddinin tescilini mahkemenizden talep ediyoruz.

Deliller: 1- … icra müdürlüğünden gelen ödeme emri, 2- … ait nüfus kayıt örneği, 3- Tanık anlatımları, sair deliller.

Hukuki sebepler: TMK, HMK, sair mevzuat.

Sonuç ve Talep: Yukarıda kısaca açıklanan sebeplerle davanın kabulüne, muris …’nın mirasının hükmen reddedildiğinin tesciline, …/… esas numaralı icra takibi nedeniyle maaştan kesinti yapılmasına karar verilmiş olmakla, maaş kesintisinin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim. …/…/…

Davacı Vekilleri

Av. Egem YILDIZ- Av. Ömer Can ALKAN

 

4.7/5 - (4 oy kullanıldı.)

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir