anlasmali bosanma

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Dava-Protokol-Süreç 2024

İçerik gizle

Genel Olarak

anlasmali bosanma nedir

anlaşmalı boşanma kaç gün sürer, anlaşmalı boşanmada nafaka miktarı, anlaşmalı boşanmada kadının hakları

Anlaşmalı boşanma; Aile Hukuku bakımından, Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir.

Kanunda, anlaşmalı boşanmaya ayrı bir isim ve madde halinde yer verilmemiş olup anlaşmalı boşanmanın şartları “evlilik birliğinin sarsılması” kenar başlığını taşıyan madde içinde yer almıştır.

TMK m. 166/3:

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

anlasmali bosanma sartlari

boşanma dilekçesi, boşanma dilekçesi örneği, anlaşmalı boşanma nasıl olur

Anlaşmalı boşanma şartları, anlaşmalı boşanma nasıl olur gibi sorular son zamanlarda çok merak edilmektedir.

Bu şartlar kanunda açıklanmıştır.

Buna göre:

 1. Evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
 2. Eşler boşanmak için mahkemeye birlikte başvurmalı ya da bir eş diğerinin açtığı davayı kabul etmiş olmalıdır.
 3. Hakim, tarafları anlaşmalı boşanma duruşmasında bizzat dinlemeli ve iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir.
 4. Hakim, tarafların serbest iradeyle hazırladıkları boşanma protokolünün mali konulara ve çocuklara ilişkin düzenlemelerini uygun bulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için görevli mahkeme aile mahkemeleridir.

Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde anlaşmalı boşanma davası, aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme ise, TMK’nın 168. maddesinde düzenlenmiştir.

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Ancak taraflar aralarında anlaşarak istedikleri yerdeki aile mahkemesinde davalarını açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Avukatsız anlaşmalı boşanma için, anlaşmalı boşanma protokolünü ve anlaşmalı boşanma dilekçesini hazırlayan taraflar adliyelerdeki tevzi bürosuna başvurur.

Taraflardan birinin bu başvuruyu yapması yeterlidir. Sonrasında ise, davanın tevzi edildiği mahkeme, tuttuğu tensip zaptı ile taraflara tebligat göndererek duruşma günü tayin eder.

Duruşma gününe kadar boşanma protokolünün aslının mahkemeye sunulması gerekir. Duruşma gününde eşlerin her ikisinin de duruşma salonunda hazır bulunarak duruşmaya katılmaları gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davaları, maktu harç ve masraflara tabi olup bu harç ve masraflar her yıl yeniden belirlenir.

Avukatsız takip edilen anlaşmalı boşanma davalarının masrafları, 2023 yılı için yaklaşık 1850 TL tutarındadır.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Celse Sürer?

Hakim, tarafların imzaladığı protokolde eksiklik bulmadığı veya tarafların beyanlarından kaynaklanan sebeplerle davayı ertelemediği sürece anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanır.

Mahkemenin iş yoğunluğuna göre, açılan anlaşmalı boşanma davası 1-3 ay içinde sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Kesinleşir?

Tarafların katıldığı anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim kısa bir karar ile tarafların boşanmasına karar verir. Bu kısa kararın ardından, 30 gün içinde ilgili dava için gerekçeli karar yazılır.

Tarafların, ilgili gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesini talep etmesi gerekir. Taraflar ilgili tebligatı aldıktan sonra 2 hafta içinde boşanma kararına itiraz (istinaf) edebilir.

Tarafların ikisi de bu süre içinde karara itirazda bulunmazsa boşanma kararı kesinleşir. Kararın kesinleşmesi için bir diğer yöntem de; tarafların istinaf haklarından feragat etmeleridir.

Taraflar, gerekçeli karar kendilerine tebliğ edildikten sonra istinaf haklarından vazgeçtiklerine ilişkin bir dilekçe hazırlayıp imzaladıktan sonra mahkemeye teslim etmeleri halinde boşanma davası kesinleşir.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Gerekli Mi?

Boşanmak isteyen taraflar, avukatları olmadan da şahsen mahkemeye müracaat ederek boşanma davalarını takip edebilir. Ancak, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına hem anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması sürecinde hem de boşanma davası sürecinde bir avukatla çalışılması sonradan yaşanması muhtemel sorunların önüne geçecektir. Detaylı açıklama ve sorularınız için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adres

VEKİLLERİ : Av. Egem YILDIZ- Av. Ömer Can ALKAN

Telefon: +90 534 989 96 57

DAVALI : Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adres

KONU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

 1.  ….. tarihinde evlenen taraflar, …. tarihinde imzaladıkları protokol ile anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermişlerdir. Tarafların, …. doğum tarihli (çocuğun adı, soyadı, tc kimlik numarası) ve ………. doğum tarihli (çocuğun adı, soyadı, tc kimlik numarası) adında müşterek çocukları bulunmaktadır.
 2.  Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilen süreçte, tarafların geçimsizlikleri neticesinde ortak yaşam artık çekilmez hale gelmiştir. Nitekim, taraflar aylardır ayrı yaşamaktadır. Görüldüğü üzere, artık kağıt üzerinde kalan bu evliliği devam ettirmenin toplumsal veyahut kişisel hiçbir yararı kalmamıştır. TMK m. 166/3’te yer alan ve tarafların anlaşmalı boşanabilmesine ilişkin yasal şartlar mevcuttur.
 3. Taraflar; dava konusu boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat, yargılama giderleri ve ev eşyaları gibi tüm hususlarda karşılıklı olarak anlaşmışlar ve hazırladıkları boşanma protokolünü imzalamışlardır. Anlaşmalı boşanma protokolü dilekçemiz ekinde mahkemenize sunulmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK m.166 ve sair mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, anlaşmalı boşanma protokolü ve yasal sair delil.

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan ve re’sen gözetilecek tüm nedenlerle: 1) İşbu dilekçe ekinde sunulan boşanma protokolü de dikkate alınarak tarafların boşanmalarına, 2) Müşterek çocukların velayeti ve düzenlenen diğer hususlar bakımından ekte sunulan protokol doğrultusunda karar verilmesini vekaleten talep ederiz. Saygılarımla, Davacı Vekilleri Av. Egem YILDIZ – Av. Ömer Can ALKAN

Ekler: Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nüfus Kayıt Örneği Vekaletname

Hukuki uyuşmazlıklarda hak kaybı yaşanmaması adına avukatla çalışmak çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolünün, taraflar açısından bağlayıcı olması sebebiyle titizlikle ve özenle hazırlanması gerekmektedir.

Tarafların herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına protokolün hazırlanması sürecinde alanında uzman bir avukatın görüşünün alınması çok önemlidir.

Aşağıda yer alan boşanma protokolü, yalnızca taraflara fikir vermesi açısından paylaşılmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Taraflar:

1) Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adres

2) Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Adres

Yukarıda isimleri belirtilen taraflar, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen işbu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü birlikte düzenleyip imzalamışlardır.

Madde 1 – Boşanma

1.1 …… tarihinde evlenen ve ….. doğum tarihli (çocuğun adı, soyadı, tc kimlik numarası) ve ……. doğum tarihli (çocuğun adı, soyadı, tc kimlik numarası) adında müşterek çocukları bulunan taraflar, aralarında anlaşarak boşanmayı kabul etmişlerdir.

Madde 2 – Velayet

2.1 Tarafların müşterek çocukları …… doğum tarihli (çocuğun adı, soyadı) ve …… doğum tarihli (çocuğun adı, soyadı) velayeti, (anne/baba) (adı, soyadı) verilmiştir.

2.2 Müşterek çocukların eğitim ve öğretim hayatlarına ilişkin kararları taraflar birlikte alacaklardır.

Madde 3 – İştirak Nafakası ve Ödeme Şekli

3.1 (Anne/baba) boşanma sonucu müşterek çocukları (çocuğun adı, soyadı) için ….. TL ve (çocuğun adı, soyadı) için ….. TL olmak ve boşanma tarihinden başlamak üzere aylık toplam ……. TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

3.2 İştirak nafakası, her ayın 15’inde (anne/baba)…….. numaralı banka hesabına yatırılacaktır.

3.3 Her yıl, boşanma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere, müşterek çocuklar için ödenen aylık iştirak nafakasına, TÜFE oranında artış yapılacak ve artış yapılan miktar üzerinden nafaka ödenecektir.

Madde 4 – Kişisel İlişki

4.1 Müşterek çocuklar ile (anne/baba) arasında; her hafta cumartesi günü saat 10.00’dan pazar günü akşam saat 19.00’a kadar, dini ve milli bayramların birinci günü sabah saat 09.00’dan aynı gün akşam 18.00’e kadar, her yıl temmuz ayının 1.günü saat 10.00’dan temmuz ayının 30.günü saat 18.00’e kadar kişisel ilişki kurulacaktır.

4.2 Bu belirlenen süreler asgari olup tarafların anlaşarak ilişki tesis edilecek süreyi uzatmaları mümkündür.

Madde 5 – Eşyalar

5.1 Her iki taraf da ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını almıştır.

5.2 Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları (ad, soyadı)) bırakılmıştır.

5.3 Taraflar, kendilerine ait ziynet eşyalarını da almıştır.

5.4 Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir, birbirlerinden herhangi bir eşya alacakları kalmamıştır.

5.5 Taraflar birbirlerinden ziynet, takı, altın vb. talepleri olmadığını, bu taleplerinden feragat ettiklerini ve bu taleplerle dava açmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Madde 6 – Taşınırlar ve Taşınmazlar

6.1 Tarafların malik olduğu taşınır ve taşınmaz mallar, malik sıfatına sahip olan taraf üzerinde kalmaya devam edecektir.

6.2 Ancak, tarafların evlilik birliği devam ederken ortak konut olarak kullandıkları ve (ad,soyadı) adına kayıtlı …………….” adresinde bulunan konut (ad, soyadı) bırakılmıştır.

6.3 Evlilik birliği içinde edinilen, tapuda (adı, soyadı) adına ve “………………….” bilgileriyle kayıtlı işbu taşınmaz, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 ay içinde (ad, soyadı) devredilecektir.

6.4 İşbu taşınmazın, devrinden doğacak tapu harç ve masrafları, taşınmaz lehine tescil edilecek olan (adı, soyadı) tarafından karşılanacaktır.

Madde 7 – Maddi ve Manevi Tazminat, Diğer Alacaklar

7.1 Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır. Taraflar, bu husustaki taleplerinden, bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

7.2 Tarafların tazminat taleplerinin yanı sıra; edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde birbirlerinden herhangi bir alacakları bulunmamaktadır. Taraflar; mal rejimi ve tasfiyesi, katkı payı, katılma alacağı vb. talepleri olmadığını, bu hususta şimdiden tüm haklarından feragat ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 8 – Mahkeme Masrafları ve Vekâlet Ücreti Hususu

8.1 Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir yargılama gideri ve vekâlet ücreti konusunda talepleri bulunmamaktadır.

Sekiz maddeden ibaret ve üç suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup iradelerine uygun bulunmuş ve birlikte imza altına alınmıştır. (tarih) Ad, soyadı, imza Ad, soyadı, imza

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Word – 2024

Anlaşmalı boşanma protokolü, Aile Hukuku‘na ilişkin olup, taraflar açısından bağlayıcı olması sebebiyle titizlikle ve özenle hazırlanması gerekmektedir.

Tarafların herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına protokolün hazırlanması sürecinde alanında uzman bir Ankara Avukat görüşünün alınması çok önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Word formatında indirmek için  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Word İndir

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Pdf -2024

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Pdf formatında indirmek için Anlaşmalı Boşanma Protokolü Pdf

Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Sık Sorulan Sorular

1- Anlaşmalı Boşanmak İstiyoruz, Ne Yapmalıyız?

Eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda öncelikle anlaşma sağlamış olmaları gerekmektedir.

Anlaşma yazılı bir halinde bir protokol olarak düzenlenebileceği gibi, hakimin huzurunda sözlü olarak da anlaşma hususları açıklanabilir. Bu durumda anlaşma içeriğinin tutanağa geçirilmesi gereklidir.

Ayrıca, anlaşmanın, boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin kısmının hakim tarafından uygun bulunması için eşlerin malvarlığı konusunda bilgi sahibi olması gereklidir. Bu nedenle taraflar, açacakları anlaşmalı boşanma davasında, mahkemeye mali konulara ilişin bilgi ve belgeleri anlaşmalı boşanma talebi ile birlikte vermelidir.

2- Anlaşmalı Boşanma Davasının Yararı Nedir?

Genel boşanma sebebi olarak şiddetli geçimsizliğe dayanılarak boşanma davası açıldığında eşler ortak hayatın çekilmez bir hal aldığını ve bunda da davalının kusurunun olduğunu kanıtlamak zorunda iken anlaşmalı boşanma davasında eşlerin ortak hayatın çekilmez bir hal aldığını kanıtlamasına gerek yoktur zira eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olmaları, ortak yaşamın çekilmez hale geldiğinin kesin karinesini oluşturur.

Bu nedenle yargılama daha hızlı olur ve şartların (evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin birlikte başvurması ya da diğer eşin diğerinin davasını kabul etmesi, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilen düzenlemeyi hakimin uygun bulması) varlığı halinde hakim başka hiçbir hususta inceleme yapmadan tarafların boşanmasına karar verir.

3- Evleneli Bir Yıl Olmadı, Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilir Miyiz?

Anlaşmalı boşanma davasının “olmazsa olmaz” şartlarından bir tanesi, evlenmeden itibaren en az bir yıllık sürenin dava tarihi itibariyle dolmuş olması şarttır. Aksi halde anlaşmalı boşanma olarak dava, çekişmeli boşanma hükümlerine göre devam eder.

4- Anlaşmalı Boşanmak İstiyorum Ancak Eşim Anlaşmalı Boşanmak İstemiyor Ne Yapmalıyım?

Anlaşmalı boşanma davasının temeli, eşlerin boşanma yönünde oluşturdukları serbest iradeleridir. Bu nedenle eşlerin boşanmayı birlikte istemeleri başka bir ifadeyle boşanma konusunda anlaşmaları gereklidir. İki taraftan birinin boşanmayı istememesi halinde çekişmeli boşanma hükümleri devreye girecektir.

5- Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası iki şekilde talep edilebilir. Birincisi, eşlerin birlikte talepte bulunmasıdır. Diğeri ise eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğerinin kabul etmesidir.

Eşlerin birlikte talep etmesi halinde, eşlerin birlikte tek bir dilekçeyle ve tek harç yatırarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunabilir.

Eşlerden birinin açtığı boşanma davasının, diğer eş tarafından kabul edilmesi ile de anlaşmalı boşanma mümkündür.

Genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılması/şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davada, diğer eşin davayı kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanma hükümleri uygulanacaktır.

6- Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi  ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır.

7- Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Hazırlayıp İmzaladık. Anlaşmalı Boşanmış Sayılıyor Muyuz?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların özgür iradeleri ile hazırladıkları ve imzaladıkları protokol hakim tarafından onaylandığı zaman geçerli hale gelir.

Dolayısıyla hakim tarafından onaylanmayan protokol hukuki sonuç doğurmadığından ve boşanma kararı ancak hakim tarafından verildiğinden sadece protokol hazırlanması hukuki sonuç doğurmaz.

8- Anlaşmalı Boşanma Davasında Tanık Gerekir Mi?

Anlaşmalı boşanma şartlarının varlığı halinde hakim başka hiçbir hususta inceleme yapmadan tarafları boşanmasına karar verir.

Kusur araştırması yapılmadığından ve eşlerin boşanma konusunda anlaşmış olmaları, ortak yaşamın çekilmez hale geldiğinin kesin karinesini oluşturduğundan tanık deliline dayanmaya gerek yoktur.

9- Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunda Mıyım?

İster eşlerin birlikte talep ederek başvuruda bulunmalarında gerekse de eşin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi halinde her iki eşin hakim tarafından bizzat dinlenerek, serbestçe iradelerini açıklarına kanaat getirmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin eşleri huzuruna davet ederek bizzat dinlemesi gerekmektedir.

Bu sebeple, anlaşmalı boşanma davasını avukatınız dahi açsa duruşmaya katılmak zorundasınızdır.

10- Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Avukatıma Vereceğim Vekaletname Nasıl Olmalıdır?

Boşanma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar arasındadır. Bu yönüyle özel yetki verilmesi gereklidir.

Özel yetki verilmesi bakımından, hangileri hakkında açıkça yetki verildiği belirtilmedikçe, avukat kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davayı açamaz ve takip edemez.

Bu nedenle, avukatın anlaşmalı boşanma davasını açabilmesi ve yürütebilmesi için bu konuda vekaletnamesinde özel yetki bulunmalıdır.

Notere boşanma davası için vekaletname vereceğinizi söylemeniz ve fotoğraf götürmeniz gerekmektedir.

Detaylı açıklama ve sorularınız için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Yargıtay Kararları

yargitay kararlari 1

boşanmak için gerekli evraklar, avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word, anlaşmalı boşanmada çocuğun nafakası ne kadar

Yargıtay Kararı – 12. HD., E. 2018/5762 K. 2019/2780 T. 25.2.2019

 • Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine, …..sayılı kararı ve anlaşmalı boşanma protokolüne dayalı olarak ilamlı icra takibi başlatıldığı, icra emrinde, tarafların protokol ile davacı borçlu tarafından ödenmesi kararlaştırılan ancak zamanında ödenmeyen, müşterek çocuğun eğitim giderlerinin ödenmesinin talep edildiği, borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilam, protokolün onaylanması şeklinde olup, para borcu içermediğinden ilamlı takibin konusu olamayacağı, karşılanacak eğitim masraflarının borçlunun imkanlarına göre belirlenmesi gerektiği, bu nedenle gönderilen icra emrinin ilama aykırı olduğu iddiası ile takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; protokolün ilgili maddesinin, anlaşmalı boşanma hükümlerine göre yapılan yargılama sonucunda onaylandığı ve hüküm kısmına geçirildiği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği görülmüştür. Hukuk Genel Kurulunun 08/10/1997 tarih ve 1997/12-517 E.-1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere “ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O nedenle sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez.” Somut olayda; takibe dayanak yapılan ilam, anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması niteliğinde olup, kurulan hüküm eda niteliğinde değildir. Her ne kadar dayanak ilama esas alınan protokolde müşterek çocuğun ilköğretim çağına geldikten sonra her hangi bir özel veya devlet okulunun eğitim giderinin tamamını babanın ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, zamanında ödenmemesi halinde davacı eşin bu paraları ödeyeceği ve davalı eşe rücu edeceği yazılı ise de protokole ilişkin bu kısım mahkemece verilmiş ve ödemeye ilişkin bir karar değildir. Mahkemece bir işin yapılmasına ilişkin olmak üzere verilen eda hükmü içeren kararlar ilamlı icraya konu edilebilir. Takibe dayanak ilam, anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması mahiyetinde olup, ilamlı icra takibine konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, dayanak ilamın, eda hükmü içermemesi nedeni ile ilamlı takip konusu yapılamayacağı dikkate alınarak takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı – 12. HD., E. 2018/7872 K. 2019/9801 T. 10.6.2019

 • MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı vekili tarafından borçlu aleyhine, Büyükçekmece 2. Aile Mahkemesinin 30.12.2011 tarih, 2011/935 E.-2011/1503 K. sayılı kararı ve anlaşmalı boşanma protokolüne dayalı olarak ilamlı icra takibi başlatılmış, icra emrinde, tarafların protokol ile davacı borçlu tarafından ödenmesi kararlaştırılan ancak zamanında ödenmeyen, 1.000.000,00-TL maddi tazminat ve ek olarak “boşanma protokolü gereği davacıya verilmesi gereken araç bedeli” talep edilmiştir. Borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilam, protokolün onaylanması şeklinde olup, para borcu içermediğinden ilamlı takibin konusu olamayacağı, bu nedenle gönderilen icra emrinin ilama aykırı olduğu iddiası ile takibin iptalini talep ettiği, mahkemece; protokolün ilgili maddesinin, anlaşmalı boşanma hükümlerine göre yapılan yargılama sonucunda onaylandığı ve hüküm kısmına geçirildiği gerekçesiyle istemin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf başvurusunun reddedildiği görülmüştür. Hukuk Genel Kurulunun 08/10/1997 tarih ve 1997/12-517 E.-1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere “ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. O nedenle sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez.” Somut olayda; takibe dayanak yapılan ilam, anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması niteliğinde olup, kurulan hüküm eda niteliğinde değildir. Her ne kadar dayanak ilama esas alınan protokolde; 1.000.000 TL tazminat bedelinin ödeneceği yazılı ise de protokole ilişkin bu kısım mahkemece verilmiş ve ödemeye ilişkin bir karar değildir. Mahkemece bir işin yapılmasına ilişkin olmak üzere verilen eda hükmü içeren kararlar ilamlı icraya konu edilebilir. Takibe dayanak ilam, anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması mahiyetinde olup, ilamlı icra takibine konu edilemeyeceği anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece, dayanak ilamın, eda hükmü içermemesi nedeni ile ilamlı takip konusu yapılamayacağı dikkate alınarak takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi ve istinaf başvurusunun da Bölge Adliye Mahkemesi’nce esastan reddedilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması, İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin 25/10/2017 tarih ve 2017/1448 E.-2017/1658 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), … 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 28/12/2016 tarih 2016/1036 E.-2016/1236 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 10/06/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2019/4268 K. 2019/6909 T. 10.6.2019

 • MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi DAVACI-DAVALI :… DAVALI-DAVACI : … DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından davacı-karşı davalı kadının boşanma davası ile kusur belirlemesi ve boşanmanın fer’ileri yönünden; davacı-karşı davalı kadın tarafından ise katılma yoluyla davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası ile kusur belirlemesi ve boşanmanın fer’ileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Davacı-karşı davalı … ile davalı-karşı davacı …’ın, temyiz aşamasında sundukları 23.05.2019 tarihli dilekçe ile boşanma hükmünün kesinleştirilerek daha önce sundukları 05.04.2019 tarihli “Anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı belgeye göre boşanmanın fer’ileri konusunda bir karar verilmesini beyan etmek suretiyle, hükmün boşanmaya ilişkin bölümü yönünden temyiz taleplerinden feragat ettikleri anlaşıldığından, tarafların hükmün boşanma bölümüne ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. 2-Tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; İlk derece mahkemesince davacı-karşı davalı kadının davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine, davalı-karşı davacı erkeğin davasının ise reddine karar verilmiş, hükmün taraflarca istinaf edilmesi üzerine görevli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesince 28.05.2018 tarihli kararla ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına tarafların karşılıklı boşanma davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına ve boşanmanın fer’ilerine karar verilmiş, bölge adliye mahkemesi kararı taraflarca temyiz edilmiştir. Taraflar, temyiz tarihinden sonra aralarında boşanma ve fer’ilerine yönelik 05.04.2019 tarihli “Anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı belge düzenleyerek bu belge kapsamında boşanma ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili olarak karar verilmesini talep etmişlerdir. O halde, taraflar arasında düzenlenen 05.04.2019 tarihli “Anlaşmalı boşanma protokolü” başlıklı belge değerledirilerek bir karar verilmek üzere hükmün boşanma bölümü dışında kalan diğer yönlerinden bozulmasına karar vermek gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple tarafların boşanma hükmüne yönelik temyiz dilekçesinin REDDİNE, 2. bentte gösterilen sebeple ise hükmün boşanmanın fer’ileri yönünden bir karar verilmek üzere BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.10.06.2019

 

5/5 - (5 oy kullanıldı.)

Similar Posts

2 Comments

  1. Leyla Hanım merhabalar,

   Eşlerin anlaşmalı boşanma davasında “boşanma” konusunda anlaşmalarının yanı sıra boşanmanın mali sonuçları hakkında yani maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka konusunda anlaşmaları ve yine çocukların durumu yani çocuğa ödenecek nafaka, çocuk ile kişisel ilişkinin nasıl olacağı ve süreleri ve çocuğun velayeti konularında da anlaşmanın var olması şarttır.

   Burada önemli olan husus bu konudaki anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunmasıdır yani taraflar boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumları konusunda tam olarak serbest değillerdir.

   Hakim anlaşmanın maddi hukuk hükümlerine göre geçerli olup olmadığını, protokoldeki hükümlerin yeterince açık olup olmadığını, protokol maddeleri arasında bir çelişki olup olmadığını ve anlaşma hükümlerinin yerinde ve ölçülü olup olmadığını incelemek ve gerektiğinde de düzeltmekle yükümlüdür.

   Hak kaybı yaşamamanız adına protokolün hazırlanması sürecinde alanında uzman bir avukatın görüşünün alınması çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir